ค้นหาทัวร์

Keyword :
ประเทศ :
สายการบิน :  
ราคาเริ่มต้น :
วันเดินทาง :
 

จัดทัวร์ด้วยตัวเอง

 • ประเทศที่
  ต้องการไป
 • จำนวนผู้เดินทาง
 • งบประมาณ
 • บาท / ท่าน
 • วันที่เดินทาง
 • Calendar
  ถึง
  Calendar
 • ชื่อผู้ติดต่อ
 • Email
 • เบอร์ติดต่อ
 • รายละเอียด
  เพิ่มเติม
 • กรอกหมายเลข
  ตามภาพ

โปรแกรมทัวร์


ข้อมูลสำคัญของประเทศ
เอกสาร และ การเดินทาง


ขั้นตอนการขอวีซ่าไปจีน

EMBASSY OF CHINA : สถานฑูตจีน

ที่ตั้ง : 57 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพ 10310

เบอร์โทร : 0-2245-7043-4 แฟ๊กซ์ : 0-2245-7032

เวลายื่น-รับ : 09.00 น. - 11.00 น. เวลารับ : 15.00 น. - 16.00 น.

 • หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่ น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่าย 2 นิ้วสี 1 รูป พื้นหลังต้องไม่ใช่สีเลือดหมู (แดงเข้ม)
 • แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด Download แบบฟอร์ม ทำวีซ่าจีน ใบจองตั๋วเครื่องบิน (ตัวอย่างใบจองตั๋วเครื่องบิน)
 • ใบจองโรงแรม / ที่พัก (ตัวอย่างใบจองโรงแรม / ที่พัก) หรือ หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย

» ข้อมูลเพิ่มเติม ในการยื่น ขอวีซ่าจีน

เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์

เวลายื่น-รับ : 09.00 น. - 11.00 น. เวลารับ : 15.00 น. - 16.00 น.

วีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลาทำการ 4 วัน /ด่วน 2 วัน และด่วน 1 วัน การทำ visa ปกติ จะนัดให้มารับ passport ในอีก 4 วันทำการ วันที่ยื่นเอกสารขอ visa ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ประเทศที่มีวีซ่าเข้าจีนแล้ว ไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 14 วัน คือ ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, บรูไน หนังสือเดินทางข้าราชการเล่มสีน้ำเงินไม่ ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 30 วันหรือ 60 วันขึ้นอยู่กับ ต.ม.ที่จีน เว็บไซต์สถานฑูต จีน
เข้าชม : 4294 ครั้ง
GreenWay Travel Co.,Ltd.
No.188/70 Moo baan 84 Mansion Wangtonglang, Wangtonglang Bangkok 10310
ใบอนุญาตเลขที่ 11/4954
Tel : +662 933 9792-4
Fax : +662 933 7467